Ο καλός Ποιμήν

άνθρωποι καί πρόβατα

  [899.JPG]
ο ποιμήν ο καλός-ιησούς χριστός
(“η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις“{αριστείδης ο δίκαιος}-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
…..Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων.)(Πάντες όσοι ήλθον προ εμού κλέπται είναι και λησταί· αλλά δεν ήκουσαν αυτούς τα πρόβατα.)(Εγώ είμαι η θύρα· δι’ εμού εάν τις εισέλθη, θέλει σωθή και θέλει εισέλθει και εξέλθει και θέλει ευρεί βοσκήν.)(Ο κλέπτης δεν έρχεται, ειμή διά να κλέψη και θύση και απολέση· εγώ ήλθον διά να έχωσι ζωήν και να έχωσιν αυτήν εν αφθονία.)(Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού βάλλει υπέρ των προβάτων·)(ο δε μισθωτός και μη ων ποιμήν, του οποίου δεν είναι τα πρόβατα ιδικά του, θεωρεί τον λύκον ερχόμενον και αφίνει τα πρόβατα και φεύγει· και ο λύκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα.)(Ο δε μισθωτός φεύγει, διότι είναι μισθωτός και δεν μέλει αυτόν περί των προβάτων.)(Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός, και γνωρίζω τα εμά και γνωρίζομαι υπό των εμών,)(καθώς με γνωρίζει ο Πατήρ και εγώ γνωρίζω τον Πατέρα, και την ψυχήν μου βάλλω υπέρ των προβάτων.)(Και άλλα πρόβατα έχω, τα οποία δεν είναι εκ της αυλής ταύτης· και εκείνα πρέπει να συνάξω, και θέλουσιν ακούσει την φωνήν μου, και θέλει γείνει μία ποίμνη, εις ποιμήν.)…..(Ιωάννης 10:1-42)
ο ιησούς χριστός αποκαλεί συμβολικά-παραβολικά τον άνθρωπο πρόβατον και τον εαυτό του ποιμένα.
άνθρωπος=πρόβατον
ανθρωπότητα=ποίμνη προβάτων
θεάνθρωπος ιησούς χριστός=ποιμένας προβάτων
πρόβατον σημαίνει αυτό που προβαίνει-προχωρεί μπροστά-βαδίζει δηλαδή κινείται διαρκώς (είναι κινητή περιουσία-σε σχέση με την ακίνητη περιουσία)
το πρόβατον είναι μεγάλο περιουσιακό στοιχείο ακριβώς διότι δίδει στον άνθρωπο α) γάλα β) μαλλί γ) κρέας-λίπος δ) δέρμα ε) κοπριά ζ) συντροφιά-εργασία-επιβίωση η) αξία-περιουσία.το γάλα τον τρέφει παντιοτρόπως (γαλα-τυρί-γιαούρτι κλπ),το μαλλί και το δέρμα τον ντύνει και τον ζεσταίνει (ενδύματα μαλλινα-χιτώνες-κουβέρτες κλπ),το κρέας τον τρέφει και τον δυναμοποιεί (ακόμα και τα εντόσθια του προβάτου είναι χρήσιμα για τον άνθρωπο),η κοπριά χρησιμοποιείται για τροφή των δέντρων και καλλιεργειών του ανθρώπου (λίπασμα),η εργασία την οποία υποχρεωτικά δίδει η ενασχόληση του ανθρώπου με τα πρόβατα-ζώα ήμερα και χρήσιμα και εν γένει η εργασία της ποίμανσης αποτελεί για τον άνθρωπο επιβίωση-εκγύμναση-σκοπό ζωής και υπάρξεως,τέλος η αξία των προβάτων ως περιουσία δίδει στον άνθρωπο κύρος-αξία-προίκα-αντικείμενο εργασίας-ευημερία-πλούτο.
τώρα συμβολικά και κυριολεκτικά το πρόβατον συμβολίζει και είναι: αποσυμβολιζόμενο η παραδειγματική εικόνα-μορφή του άκακου-αθώου-καλού-δοτικού-ήμερου-ειρηνικού-παροχικού ζώου δηλαδή συγκεντρώνει όλες της ιδιότητες της αγάπης-αγνότητας-αγαθότητας , οπως ακριβώς και ο ιησούς χριστός, το αποκαλούμενο απο τον θεό “αρνίον”και τα αποκαλούμενα απο αυτόν “πρόβατα-αρνία”οι 12 μαθητές του αλλά και καθε άνθρωπος που θέληματικά ακολουθεί το αρνίον, την διδασκαλία του και τους μαθητές του.
άνθρωπος πρόβατον σημαίνει:το λογικόν όν-και όχι το άλογον ζώον που είναι το θηρίον-αγρίμι, διότι π.χ το λιοντάρι ή η τίγρις δεν προσφέρουν-παρέχουν στον άνθρωπο κατι χρήσιμο τουναντίον αποτελούν τον φόβο-τρόμο-φονιά καθε άλλου ζώου.αντίθετα το ήμερον ζώο ταιριάζει-προσομοιάζει με το λογικόν-λογικοποιούμενον όν-πνεύμα άνθρωπος που δεν είναι πλέον θηρίο αλλά ήμερο ζώον,δεν είναι θηρίον αλλά αρνίον,δεν είναι άλογον αλλά λογικόν-έλλογον,δεν είναι στην φύση-ζούγκλα αλλά στην πόλη-πολιτικόν-πολιτικοποιημένον,δεν είναι αγρίμι ζώον-θηρίον αλλά πολιτισμένο-ενάρετο όν.(έτσι τουλάχιστον θάπρεπε να είναι όλοι οι άνθρωποι μετά απο όσα έλαβαν απο τον θεό τους απεσταλμένους, προφήτες,αγίους,αποστόλους του, και έπειτα απο όλα όσα η φύση και οι δυνάμεις της-πηγές πλούτου της,παρείχαν πλουσιοπάροχα και δωρεάν στον άνθρωπο της γης-κόσμου)(αν οι άνθρωποι ακούγαμε-και τηρούσαμε το “αγαπάτε αλλήλους-αγαπάτε τους εχθρούς υμών” θα είχαμε σήμερα όλα όσα κακά βιώνουμε όλοι; ακριβώς όμως επειδή ούτε ακούσαμε ούτε εφαρμόσαμε ούτε τηρούμε καταντήσαμε εγώ-ϊστικά θηρία-άλογα-παράλογα ζώα-τέρατα αντί να γίνουμε και να παραμείνουμε λογικά-έλλογα-υπέρλογα όντα-πνεύματα,διότι ποιός θα αγαπά και ταυτόχρονα θα κοιτάει το συμφέρον του; ή ποιός θα αληθεύει και θα κοιτάει την περιουσία-τα χρήματα-κτήματα-πλούτο;ή ποιός θα γίνεται-θα είναι σοφός και θα κοιτάει την αυτοπροβολή του,και θα φιλοδοξεί να φαίνεται κατι που δεν είναι;κ.ο.κ)
λέγει ο ιησούς :
“Και άλλα πρόβατα έχω, τα οποία δεν είναι εκ της αυλής ταύτης· και εκείνα πρέπει να συνάξω, και θέλουσιν ακούσει την φωνήν μου, και θέλει γείνει μία ποίμνη, εις ποιμήν.”
Π-Ο-Ι-Μ-Η-Ν (αναγραμματίζεται) =Π-Ο-Ι-Μ-ΝΗ 

ο ΠΟΙΜΗΝ ταυτίζεται με την ΠΟΙΜΝΗ του-ο χριστός το ΑΡΝΙΟΝ ταυτίζεται με τα ΠΡΟΒΑΤΑ του.ποιμήν=ποίμνη=έν-μονάς.

ΜΟΝΑΣ-μένει (αναγραμματίζεται σε) ΑΜΝΟΣ
ΑΡΝΙΟΝ (αναγραμματίζεται σε) ΡΑΙΝΟΝ-ραίνει
αρνίον:αυτό που ραίνει με ροδοπέταλα και μύρο τους εκλεκτούς ακόλουθους-μαθητές του και μονάς:αυτή που μένει εις τους αιώνες (πηγή όλων των αριθμών-όντων-πνευμάτων-του παντός) (μονάς=έν+παν=απειροαιώνιον σύνπαν-ον)
(“ίδε ο αμνός του θεού,ο αίρων την αμαρτία του κόσμου“ιωά;.1:29 και “διότι το Αρνίον το αναμέσον του θρόνου θέλει ποιμάνει αυτούς και οδηγήσει αυτούς εις ζώσας πηγάς υδάτων, και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από των οφθαλμών αυτών.αποκ.7:17)
αντίθετα ο εχθρός του αρνίου-χριστού και καθε λογικού έλλογου και υπέρλογου προβάτου-αρνίου-ανθρώπου μαθητού του αρνίου διδασκάλου ιησού χριστού,είναι το :(αντίθετον-αντίλογον)αντίχριστον:
ΘΗΡΙΟΝ-θηριεύει (αναγαμματίζεται σε) ΘΡΗΝΟΙ
αυτό-το θηρίον που προκαλεί μόνον θρήνους-κοπετούς-θλίψεις-λύπες κλπ .
(αυτό το θηρίον=είναι το εντός του ανθρώπου-και εκτός του ανθρώπου και εντός του κόσμου,πνεύμα του κακού,που παρα-πλανά τον άνθρωπο να ενεργεί αντίθετα των λόγων του αρνίου-πνεύμα καλού που ειναι η αλήθεια-αγάπη-σοφία, και έτσι να γίνεται όμοιος αυτού δηλαδή θηρίον-πνεύμα κακού που είναι η αναλήθεια-αδικία-πλάνη.

ποία είναι όμως αυτά τα πρόβατα που είναι απο άλλη ποίμνη και θα πρέπει να συναχθούν όλα σε ΜΙΑ ΠΟΙΜΝΗ-ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΛΑ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΗ ΠΟΙΜΝΗ;

είναι όλες οι ανθρωπότητες οι διασκορπισμένες στο σύμπαν-και επομένως ότι υπάρχει στο σύμπαν σαν ζωντανές οντότητες-όντα-ζωή,υποχρεωτικά είναι άνθρώπινα όντα είναι ανθρωπότητες οι οποίες ανήκουν στον ποιμένα ιησού χριστό,ο οποίος είναι ο ΑΡΧΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ-ΑΡΝΙΩΝ-ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΙΚΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ-και οι μαθητές-άνθρωποι-ακόλουθοι του,δηλαδή όλες οι κοσμικές-συμπαντικές ανθρωπότητες είναι οι αδελφοί μας οι διεσπαρμένοι(σπορά-σπορέας και στην γη σπορέας η ελλάς) στο κοσμικό σύμπαν.